[ a / b ] [ c / g / h / m / n ] [ t / [ v / w ] ] [ home ]

/b/ - Random

Name
Email
Subject
Comment
Flag
File
Password (For file deletion.)

File: 1582131780508.jpg (85.56 KB, 480x720, 1582087741514-1.jpg)

0c4e3 No.26[Reply]

Why can't I love a doll as much as a human?


File: 1581321755327.jpg (105.13 KB, 1032x569, Screenshot_20200210_160155.jpg)

4c1ab No.25[Reply]File: 1580535373990.jpg (38.84 KB, 440x462, img-05e223bc97d67ae637d148….jpg)

70e66 No.24[Reply]

听说大家都在抢双黄连


File: 1579879748999.jpg (121.02 KB, 886x1920, -5fe1b0d5683af67d.jpg)

d9d4f No.23[Reply]

那是真的牛皮


File: 1579850328171.jpg (230.74 KB, 640x665, 1579785380171.jpg)

838f6 No.22[Reply]

這部是不是賣給文青看的
在日本常看到這部的聖地巡禮
而且也出了好幾季+OVA+劇場版
以為很紅
結果步調超慢看到快睡著
查了一下在台灣好像也不紅


File: 1579849745260.jpg (64.93 KB, 1000x666, 1579837957687.jpg)

95d51 No.21[Reply]

中國新型冠狀病毒肺炎(下文皆簡稱為武漢肺炎)疫情在武漢23日宣布封城後,並沒有趨緩的跡象。

根據中國國家衛生健康委員會的統計,截至24日上午8時25分為止,中國境內的武漢肺炎確診病例已暴增至830起,死亡病例也增為26例,包括內蒙古的疑似病例在內,23日還新增了新疆、陝西、甘肅等地的確診病例。

https://today.line.me/TW/article/mkGlWe?utm_source=copyshare


File: 1578983707055.jpg (63.04 KB, 1068x1088, 7dc640b33ad0fa16.jpg)

703cd No.20[Reply]

好兄弟 吃了没?


File: 1578944439110.jpg (37.06 KB, 568x720, 4df92baa1efd913fa675826ffd….jpg)

84c6c No.19[Reply]

超能力外卖


File: 1578944387712.jpg (28.66 KB, 440x501, 5f10cd8ca4ef087ee7ef750376….jpg)

d464d No.18[Reply]

你真是个好人 🙄


File: 1578944227152.gif (483.53 KB, 240x135, 2dbc6e26b1fd4353a9232c2c3f….gif)

c5730 No.17[Reply]

一顿操作猛如虎


Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog
[ a / b ] [ c / g / h / m / n ] [ t / [ v / w ] ] [ home ]